Hương Lục Chi Đông - Ghi Chép & Lời Tựa

Mùa xuân năm Tân Sửu (1781) thời vua Hiển Tôn nhà Lê, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 42. Cụ Nguyễn Án chức tự ban 48 tuổi biên soạn quyển hương lục này. Cụ đậu Cử nhân, nhậm chức tri huyện Bình Tuyên (cụ sinh năm 1733-1813 tác giả), Cụ tú tài Nguyễn Khiêm 62 tuổi (tham gia). Ông Hạ Gia Hội Hương xã trưởng tham gia, Nguyễn Đốc Cung 18 tuổi (vâng chấp bút Hương Lục-ông là con cụ Nguyễn Khiêm).


Hương Lục gồm 3 quyển
  • Quyển I: Tình hình dân cư hộ khẩu các họ (từ trang 1 đến trang 11)
  • Quyển II: Trải qua các đời khoa trường thi cử, các bản văn tế, các quy định lễ tiết trong làng, sự tích đức thánh Trương Tam Giang. Câu đối và các bài phú (từ trang 12 đến trang 32)
  • Quyển III: Các thời kỳ chính trị, sửa sang đình chùa phong tục làng (từ trang 33 đến trang 47)

Bài Tựa Hương Lục Chi Đông


Hoặc có người hỏi tôi. Soạn hương lục để làm gì? Tôi đang nhàn hạ, ngồi viết gia phả một bài mà ghi thấy những sự việc trong làng. Thiết nghĩ mỗi một nhà đều có sự việc riêng, cũng phải quan hệ với công việc trong làng, xem mà nhìn lại, ghi lại cẩn thận. Một việc ghi lại còn sợ mất mát, thiếu sót. Huống hồ những sự việc đó muốn ghi lại thành cuốn trọn vẹn, để lưu truyền hàng trăm nghìn năm về sau này, thì phải biết mấy trăm năm về trước.
Cũng như đời xuân thu ông Quách Công còn ghi từ nhà Hạ để lại những ý kiến về sau vậy.
Tôi sinh ra sau 200 năm mà lại làm việc ghi chép lại 200 năm về trước thì chỉ là ghi theo lời truyền lại, chứ không biết được sự việc thực tế. Nên tôi chỉ ghi sơ lược. Mà không thể tỷ mỉ từng mỗi việc nhỏ nhặt. Xong tôi được lĩnh ý của thày dạy tôi học truyền lại, cùng các ông trong làng giúp dập, nên đã cố gắng biên thành ba quyển, khiến mọi người sau này mở sách ra đều biết. Xong tôi không hiềm vì lời văn còn thô lỗ, mà viết lại mọi sự việc, xin để đợi về sau các vị trí thức đính chính thêm thì tôi lấy làm mừng vậy.

Nguyễn Án kính tựa

Ghi chú: Những chỗ viết có ngoặc là ý kiến cụ Nguyễn Án chủ biên soạn
Dịch Giả: Cung Văn Chương (tháng 8/1983) theo nguyên bản chữ hán của cụ Nguyễn Án (tác giả)
Sao lại bản dịch 10-2007 lúc 20-9-Đinh Hợi, Số hóa bởi Nguyễn Văn Sơn.

Comments

Popular posts from this blog

Quy trình nấu rượu gạo quê truyền thống Chi Đông

QUY TRÌNH NẤU RƯỢU GẠO TRUYỀN THỐNG

CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y